optionen handel.

สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถ

            ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มอบหมายให้ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน ๒๑ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙