optionen handel.

คณะของสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวพระราชดำริฯ

            ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศุภชัย แสนยุคิธรรม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับสาธารณภัยในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับคณะของสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี ที่มาศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน ๑๕ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สำนักงาน ปภ.จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองฯ พร้อมนี้ได้นำคณะของสำนักงาน ปภ.จ.สระบุรี เยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙