optionen handel.

โครงการกวาดบ้านสีขาว ณ บจก.อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว และ บจก.เอเซียติคอุตสาหกรรมการเกษตร

             ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส. จัดทำโครงการกวาดบ้านสีขาว จังหวัดสมุทรสงครามร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด โดยการบูรณาการสนธิกำลัง จากฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สนง.ป.ป.ส. ภาค ๗ และศป.ปส.อ.อัมพวา ทำการตรวจปัสสาวะพนักงาน บจก.อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว และ บจก.เอเซียติคอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน ๒๐๘ คน ผลปรากฏพบสารเสพติดเป็นบวก จำนวน ๒ ราย (คนไทย ๑ ราย แรงงานต่างด้าว ๑ ราย) นำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙