optionen handel.

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

           ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.อ.กฤษฏ์ พรมเฮียง รองผอ.รมน.จ.ส.ส.เป็นประธานเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนร่วมโครงการ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙