optionen handel.

พิธีฝึกอบรมโครงการชุดรักษาความปลอดภันหมู่บ้าน (ชรบ.)

            ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดพิธีฝึกอบรมโครงการชุดรักษาความปลอดภันหมู่บ้าน (ชรบ.) ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบางแก้ว ม.๗ ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม พ.อ.กฤษฏ์ พรมเฮียง รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมและเปิดโครงการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙