optionen handel.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

             ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. นางอัธยา  อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดการตึงเครียดจากการทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙