optionen handel.

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม     นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  พ.อ.กฤษฏ์ พรมเฮีง รองผอ.รมน.(ท) นายสมนึก  พรหมเขียว ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ฯ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม.๘ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙