องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน (เด็กดีมีกีฬา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศอันจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สร้างนิสัยการรักกีฬา ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมทั้งส่งเสริมประชาชนทุกระดับให้มีโอกาสออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙