optionen handel.

ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

วิดีทัศน์ประกอบการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท วันที่ 11 ก.พ.59
 
 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙