optionen handel.

สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

                ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีประชาชนแสดงความเห็นผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ คน  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๙๗ คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัมพวา จำนวน ๒๑ คน และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางคนที จำนวน ๒ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ คน จนถึงขณะนี้มียอดรวมผลการรับฟังความเห็นของประชาชนต่อคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖๑ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙