optionen handel.

ประชุมเตรียมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

                 ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing การจัดการแรงงานต่างด้าว การจัดการสิงแวดล้อม ภัยพิบัติน้ำเค็ม และปัญหาการล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการจัดการขยะ การผลักดันโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ปัญหาผังเมือง และโรงแรม ปัญหาล้งมะพร้าว และปัญหาลิงแสมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙