optionen handel.

ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์

             ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ยังมีครูและนักเรียนจาก รร.วัดปรกสุธรรมาราม และอาสาสมัครจิตอาสาประจำหมู่บ้านของพัฒนาชุมชน รวมทั้งหมด ๗๓ คน มาเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์จากวัสดุธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙