optionen handel.

สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

                 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีประชาชนแสดงความเห็นผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ คน  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๔ คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัมพวา จำนวน ๒๒ คน และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางคนที จำนวน ๒๐ คน  รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน จนถึงขณะนี้มียอดรวมผลการรับฟังความเห็นของประชาชนต่อคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓๒๑ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙