optionen handel.

โครงการจัดการความรู้ภายในสำนักงานประกันสังคม (KM)

             ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนายถนอมศักดิ์  เตชะนิยม ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการจัดการความรู้ภายในสำนักงานประกันสังคม (KM) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  และนายสุชีพ พันธุ์จันทร์ อดีตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามบรรยายให้ความรู้เรื่องอยู่อย่างไรให้มีความสุขกับการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๗ คน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙