optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันซ่อมสะพานไม้บริเวณหน้าวัดปากง่าม

               ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรตำบลกระดังงา อ.บางคนที ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันซ่อมสะพานไม้บริเวณหน้าวัดปากง่าม เขตพื้นที่ ม. ๑๐ ต.กระดังงา เพื่ออนุรักษ์ไว้ สะพานนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ ๒๔๗๑

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙