optionen handel.

สนพ.สมุทรสงคราม เร่งสร้างวิทยากรมืออาชีพ สู่การถ่ายทอดอย่างมีคุณภาพ

            ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม (สนพ.สมุทรสงคราม)  เป็นประธานเปิดฝึกอบรม และมอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร สาขาวิทยากรมืออาชีพด้านอาหาร ระยะเวลาฝึก ๑๘ ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฝึกอบรมครัวไทย สนพ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน โดยมี นายสุรเชษฐ์  ดิเรกบุษราคัม เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อให้วิทยากรด้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านอาหาร และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้เรื่องเทคนิคการเตรียมตัวเป็นวิทยากรที่ดี เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงใส่ใจในจรรยาบรรณ และข้อพึงระวังของวิทยากร พร้อมนำความรู้ที่ตนมีไปถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙