optionen handel.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙