optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ

            ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงาน และกำหนดการลงพื้นที่นัดหมายเกษตรกรแจ้งยืนยันข้อมูลหนี้สินกับเจ้าหนี้ และระยะเวลาดำเนินการติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙