optionen handel.

การประชุมชี้แจงให้ความรู้และติดตามการค้างชำระหนี้แก่ลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

               ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาการอำเภออัมพวาและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงให้ความรู้และติดตามการค้างชำระหนี้แก่ลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมอำเภออัมพวา 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙