optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

              ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งผลการดำเนินงานและการพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙