optionen handel.

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ประธานประชุมจัดงาน“ส้มโอหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแม่กลอง”

               ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางการจัดงาน " ส้มโอหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแม่กลอง" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางเกษตร สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งของดีของจังหวัดสมุทรสงครามที่หลากหลาย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจำหน่ายส้มโอขาวใหญ่,สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผลไม้ของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งพันธุ์ส้มโอขาวใหญ่, ต้นลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการจัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เข้มแข็ง ณ อุทยาน ร.๒ โดยกำหนดจัดงานทุกวันเสาร์ต้นเดือน สำหรับครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในงานมีกิจกรรม การแสดงดนตรี การแสดงโขน ละครนอก ละครใน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงหุ่นกระบอก ละครชาตรี หุ่นสาย หนังใหญ่ โดยในแต่ละเดือนจะมีการแสดงที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาแสดง การจำลองตลาดน้ำที่เป็นวิถีดั้งเดิมของชาวสมุทรสงครามมาให้ชมภายในอุทยาน ร.๒ การจำหน่ายผลไม้ของชาวสวน รวมทั้งอาหารทะเลแปรรูป การสาธิตทำอาหารไทยและขนมไทยในวรรณคดี ที่นับวันจะหาชมได้ยาก 

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวไทยและพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมขอให้น้อมนำหลักการแนวทางและพระราชจริยวัตร์มาประพฤติปฎิบัติต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙