optionen handel.

อบจ.สมุทรสงคราม ประชุมสัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น .ที่ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายชาญเลิศ อำไพพรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม 

 

การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม จำนวน ๗๖ แผนงานโครงการ งบประมาณจำนวน ๑๕๙,๙๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษา กีฬา สาธารณสุข การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ รวมถึงการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙