optionen handel.

โครงการฝึกกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน

                 ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ให้มีศักยภาพ ด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ ที่ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรม ๗๕ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙