optionen handel.

การประชุมคณะคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙