optionen handel.

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีชาวบ้าน ที่ตำบล แพรกหนามแดง ได้รับผลกระทบจากน้ำโรงงาน

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลโทชวลิต พงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจราชการจากกรมอุสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจากกระทรวงมหาดไทย องค์กรส่วนท้องถิ่นตำบลแพรกหนามแดง และท้องถิ่นในพื้นที่ ลงพื้นที่บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในกรณีที่มีชาวบ้าน ที่ตำบล แพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลแพรกหนามแดง ที่ทำอาชีพเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา ได้รับผลกระทบจากน้ำโรงงาน ทำให้สัตว์เลี้ยงตายลง

และได้เข้ายื่นหนังสือ ร้องเรียน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจหาข้อเท็จจริงในบริษัทฯดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าการขออนุญาตถูกต้อง เพียงแต่การปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วนั้นยังไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นจึงเกิดทำให้สัตว์เลี้ยงตายลง เนื่องจาก น้ำที่ทางโรงงานบำบัดแล้วนั้นเป็นน้ำจืด เมื่อปล่อยลงคลองสาธารณะไปส่ง ผลกระทบกับชาวบ้านที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้น้ำกร่อย เมื่อมีน้ำจืดในปริมาณมากเกินไปจึงทำให้สัตว์เลี้ยงตายได้ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙