optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีส่วนราชการ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙