optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านดอนจั่น

                       ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุรินทร์ ศรีสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลงพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านดอนจั่น ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง แก่ลูกๆนักเรียน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตการศึกษาเล่าเรียน ตามหลักธรรมศีล ๕ แห่งพระพุทธศาสนา หลักปฏิบัติของทุกศาสนา การน้อมนำแนวพระราชดำรัส หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติทั้งในการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตในสังคมทุกระดับ รวมไปถึงการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ การร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า การปฏิบัติตนอย่างไรให้พ้นภัยจากภัยทางสังคมเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการติดเกมส์ ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งการเสียชีวิต ความพิการ พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรียน การสอนของโรงเรียน และรับทราบปัญหา อุปสรรค์ของผู้ปกครอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙