optionen handel.

หน.สนง.ปภ.จ.สส. พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงโรงเรียนวัดบางกะพ้อม

                ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ออกเยี่ยมเยียนโรงเรียนและสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนตามพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙