optionen handel.

โครงการคนพิการ หัวใจภักดี เฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

                ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และทีมงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับอบต. บางคนที จัดโครงการคนพิการ หัวใจภักดี เฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ อพม ประชาชน เจ้าหน้าที่ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ และถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์

กับทั้งเพื่อให้คนพิการครอบครัวคนพิการร่วมกิจกรรมทางสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อความพิการและคนพิการ  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์แม่ลูกผูกพันเราเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กัน มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ณ บริเวณโดมลานอเนกประสงค์ อบต บางคนที     โอกาสนี้ สนง.พมจ. สส  ได้มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้กับนายก อบต.บางคนที โอกาสเดียวกันนี้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจ. สมุทรสงคราม ได้นำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลให้ประชาชนได้รับทราบกับทั้งมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๒๖ ครอบครัวๆละ ๑,๐๐๐ บาทอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙