optionen handel.

โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม อุทยาน ร.๒”

                 ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม อุทยาน ร.๒” ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒ อำเภออัมพวา โดยมีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม

รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ตามแนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างพื้นที่สีขาวซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนครอบครัว ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด เกิดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน เผยแพร่งานด้านศิลปะ วัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จากนั้นได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณอุทยาน ร. ๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙