optionen handel.

เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐   ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนและให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยได้จัดให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นรางวัลชนะเลิศได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์” ๑๕/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ำว้าทอง” เลขที่ ๔๕/๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลแพรกหนามแดง” เลขที่ ๔๘/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 จังหวัดสมุทรสงครามมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๙๗ วิสาหกิจชุมชน แบ่งตามพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน ๗๒ วิสาหกิจชุมชน อำเภออัมพวา จำนวน ๕๔ วิสาหกิจชุมชน และอำเภอบางคนที จำนวน ๗๑ วิสาหกิจชุมชน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙