optionen handel.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบสอดส่องการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๒ ต.ท่าคา อ.อัมพวา

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางปรียา สิงหาเจริญ  กรรมการผู้แทนภาคท้องถิ่น  นางกานดา พาเจริญ  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจ นายสุคนธศักดิ์ สิงโตเกษม กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  และนายอภิชาญ  ปานปรีชา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสอดส่องการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒  ต.ท่าคา    อ.อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนให้เป็น ไปด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อประชาชนและสังคมมากที่สุด 

 

 สำหรับถนนสายดังกล่าวเป็นถนนขนาดกว้าง ๕ เมตร  ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร  ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง  โดยเฉพาะตลาดน้ำท่าคา บ้านกำนันจัน (ที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้น) และบ้านเรือนไทยเดิม  มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก  มีประชาชนในพื้นที่จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙