optionen handel.

การอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น ตามโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น ตามโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘  กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา ในการนี้ได้มอบแนวทางแก่ผู้เข้ารับการอบรม เช่น การเป็นเจ้่าบ้านที่ดี การสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน การจัดทำและวางแผนในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙