optionen handel.

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

        ทั้งนี้  เพื่อรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการจัดประกวดอำเภอสะอาด พร้อมทั้งรายงานผลจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” สำหรับผลในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการจำกัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.๒๕๕๙   ร้อยละ ๑๐๐  ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชนและสถานประกอบการ มีการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งมีการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  “การรีไซเคิล” และร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน  นอกจากนี้กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และ มูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙