optionen handel.

การประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ปะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

             ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายรังสรรค์  ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ปะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เสนอโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙