optionen handel.

มอบป้ายประชาสัมพันธ์แผงร้านส้มโอที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q

               ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายนายสฤษฎ์ ทองดอนใหม่ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบป้ายประชาสัมพันธ์แผงร้านส้มโอที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q

จำนวน ๓ ร้าน ได้แก่ ๑.แผงนางสมบุญ ภู่ศรี ๒.แผงร้านนายสมทรง แสงตะวัน ๓.แผงร้านนายวรฉัตร บริบูรณ์ ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการตรวจติดตามประจำปี ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าของแผงร้านส้มโอได้ใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (แผงร้านส้มโอ) ให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙