optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

               ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีวาระสำคัญรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน ๑๔ โครงการ

เช่น โครงการเสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการที่ใช้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ เข้าใจกฎหมาย พันธะ ข้อผูกพันทางกฎหมาย โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีพิการระดับจังหวัด โครงการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพคนพิการในภาวะภัยพิบัติ  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ เป็นต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙