optionen handel.

โครงการประชารัฐสืบสานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการประชารัฐสืบสานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งห้วมัน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

มีสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมจำนวน ๒ ศูนย์   ๑. ศูนย์การเรียนรู้ บ้านบางแสมน้อย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ๒. ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกในศูนย์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙