optionen handel.

โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน กวาดบ้านล้างเมืองดูแลความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน กวาดบ้านล้างเมืองดูแลความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามที่มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินงานในการพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นกลไกในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแตกแยกในสังคม การมั่วสุมของวัยรุ่น เด็กแว๊น การขับรถเร็ว ขับรถย้อนศร ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙