optionen handel.

การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แบบจัดตั้ง

             ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แบบจัดตั้ง โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 60 คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙