optionen handel.

ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานการสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

               ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อกำหนดแนวทาง แผนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ

โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องและขยายผลการดำเนินงานในทุกอำเภอ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และสอดรับกับกรอบและกิจกรรมตามแผนแม่บท ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรนำร่อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙