optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อติดตามความคืบหน้า

           ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์   ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามความคืบหน้าของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙