optionen handel.

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.......และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำแม่กลอง

            ในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อกนิษฐ์ หาญสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแห่งชาติ พร้อมคณะจำนวน ๒๕ คน ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะลงพื้นที่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กลองศึกษาเส้นทาง ระบบนิเวศ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ศึกษาและเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทเอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา การสำรวจคลองวัดประดู่และคลองสาขา พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำของคลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา และกิจการล้งมะพร้าว

 

จากนั้นในภาคบ่ายรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำแม่กลอง รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.......และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙