optionen handel.

ทีม สสส. โดยกรมสุขภาพจิต ได้ออกติดตามเยี่ยมงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ณ ต.บางขันแตก

               ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น ทีม สสส. โดยกรมสุขภาพจิต ได้ออกติดตามเยี่ยมงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ที่ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ ต.บางขันแตก โดยประเมินในส่วนของแผนงาน กิจกรรม ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม , หน.ส่วน ผญบ., เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและสนับสนุนให้ดำเนินการต่อเนื่อง พร้อมขยายเครือข่ายต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙