optionen handel.

พิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางช้าง

                ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางช้าง โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางช้าง อ.อัมพวา กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย กพสม./กพสต.ตำบลบางช้าง ดำเนินการระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไดัรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙