สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณปี ๒๕๖๑

              ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ กระทรวง กรม และแนวการปฏิบัติงานของจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายทั้งแผนงาน แผนเงิน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙