optionen handel.

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท้ายหาด

              ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางอำนวย บุญคุ้ม พัฒนาการอำเภอเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท้ายหาด กฎหมายคุ้มครองแรงงานในครอบครัว ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านไม้ชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙