optionen handel.

การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นางมาลัย ลิปิสุนทร นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙