optionen handel.

การประชุมหารือแนวทางดำเนินงานในการตรวจสภาพป่าชายเลนพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งหิน

                ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้ คณะทำงานตรวจสภาพป่าชายเลนพื้นที่ดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ เพื่อหารือแนวทางดำเนินงานในการตรวจสภาพป่าชายเลนพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งหินเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่และคำนวณพื้นที่ปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทน โดยคณะทำงานและผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าชายเลนบริเวณพื้นที่โครงการผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙