optionen handel.

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่วัดบางกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาท่าน้ำวัดบางกล้วย 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖ ราย เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน รายละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รายละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา จำนวน 100 คน และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนชองหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙